ดาวน์โหลด PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 3/2560 เรื่อง ตำรับอาหารจากต้นอ่อนพืช

เรียบเรียง : กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร