ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 9/2558 การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร