ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ทุเรียนชะนีเกาะช้าง (GI)

วันนี้ คุณรู้จัก “ทุเรียนชะนีเกาะช้าง (GI) แล้วหรือยัง”

ทุเรียนชะนีเกาะช้าง เป็นหนึ่งในสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดตราด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยมีเกษตรกรในอำเภอเกาะช้างถึง 18 ราย ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI