ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

การควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แนวคิดของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตรปีที่

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEการควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน้า 4 เกษตรต่างแดนคงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง

สัมผัสมนต์เสน่ห์วิถีแห่งตาลโตนดวิถีชีวิตชุุมชนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำตาลโตนดบ้านดงห้วยหลวง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นแหล่งผลิตน้ำตาลโตนดที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากในพื้นที่ มีต้นตาลขึ้นอย่างหนาแน่น อีกทั้งน้ำตาลโตนดยังเป็นส่วนผสมหลักในการทำอาหารและขนมหวานเมืองเพชรที่ขึ้นชื่อ และยังเป็นสินค้า GI ของจังหวีดเพชรบุรี อีกด้วย จุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ สินค้าท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

วิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง

กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง สู่การบริหารจัดการสินค้าข้าวครบวงจร เรียบเรียง : สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เรียบเรียง : กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร “ปลูกข้าวเป็นยา ทำนาอินทรีย์เป็นเนื้อ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม” ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566

การส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนมีความท้าทายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ภายในประเทศและระบบเศรษฐกิจโลก วิสาหกิจชุมชนจึงต้องมีการปรับตัวในการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าสูงโดยสัมพันธ์กับแนวทาง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุม การทําเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อนําไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงขึ้น เรียบเรียง : กลุ่มพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566