ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

 

แผ่นพับที่ 10/2558 การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมไม้ผล สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร , สำนักงานเกษตรอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก , ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร