ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

พืชหลากหลายสร้างรายได้ ทดแทนนาปรัง

แผ่นพับที่ 3 ปี 2564 พืชหลากหลายสร้างรายได้ ทดแทนนาปรัง

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมระบบการผลิตข้าว สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.