ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.


 

แผ่นพับที่ 4/2562 เรื่อง การปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง

เรียบเรียง : กลุ่มเกษตรชลประทาน กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร