ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานส่งเสริมการเกษตร

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน พ.ศ. 2564

ผลิตโดย : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.