ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ

เอกสารคำแนะนำ ระบบการให้น้ำพืชแบบอัจฉริยะ

เรียบเรียง : กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
บรรณาธิการ : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
ออกแบบ/จัดพิมพ์ : กลุ่มโรงพิมพ์ สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

พิมพ์ครั้งที่ 2 : (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) จำนวน 2,000 เล่ม มีนาคม พ.ศ.2565

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สำหรับพิมพ์