ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรม กิจกรรมสร้างช่างเกษตรท้องถิ่น หลักสูตรเน้นหนัก

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียบเรียง : กลุ่มวิศวกรรมเกษตร และฝ่ายบริการงานช่างเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

บรรณาธิการ : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ออกแบบโดย : กลุ่มศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.