ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

หลักการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช

โครงการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่อารักขาพืชให้เป็นหมอพืชระดับพื้นที่
วันที่ 15-16 มีนาคม 2565
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.