ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญ

แผ่นพับที่ 9/2563 เรื่อง การเก็บเกี่ยวพืชสมุนไพรเพื่อให้ได้สารสำคัญ

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ  สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.