ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังแบบเร่งรัด

แผ่นพับที่ 11/2564 เทคนิคการปลูกมันสำปะหลังแบบเร่งรัด (X20 และ X80)

เรียบเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี , กองขยายพันธุ์พืช

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.