ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

คำแนะนำที่ 5/2563 เรื่อง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ในการเตรียมดินที่ดีเพื่อลดการเกิดวัชพืช

เรียบเรียง : กลุ่มวิศวกรรมเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร