เพาะเลี้ยงเนื่อเยื่อกล้วยไม้

ผลิตโดย : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร