เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดสี

ผลิตโดย กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร