ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 1/2562 เรื่อง การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชมันสำปะหลัง

เรียบเรียง : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร