โรคใบด่างมันสำปะหลัง

แผ่นพับที่ 6/2563 เรื่อง โรคใบด่างมันสำปะหลัง (Cassava mosaic disese ; CMD)

เรียบเรียง : กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.