ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการกล่องวิเศษให้ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เจ้าหน้าที่บริษัทอำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด ได้มอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการกล่องวิเศษ โดยมีนางสาวสุพัตราสมบัติมานะผล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่องวิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร  อาคารโรงพิมพ์ ชั้น 1