ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เอกสารคำแนะนำ

1. การทำการเกษตรปลอดการเผา

2. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การเพาะผักงอก

4. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เอกสารแผ่นพับ

1.  แผ่นพับหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

2. การจัดการโรคใบขาวอ้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วม

3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี) ที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืช

4.  การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน

5.  การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

6. การผลิตเงาะนอกฤดู

7. การผลิตมะนาวนอกฤดู

8. การผลิตลองกองนอกฤดู

9. การผลิตทุเรียนนอกฤดู

10. การผลิตมังคุดนอกฤดู