วันที่ 29 กันยายน 2560 สำนักงานเลขานุการกรม มอบของที่ระลึกแด่นายสงกรานต์ ภักดีคง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ