ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 29 กันยายน 2560 สำนักงานเลขานุการกรม มอบของที่ระลึกแด่นายสงกรานต์ ภักดีคง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ