ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Facebook Live กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย (กอป.)

https://www.facebook.com/AgricultureExtension50

“การป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด”