ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 3/2558 การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น

เรียบเรียง : กลุ่มโครงการพระราชดำริ กองประสานงานโครงการพระราชดำริและพื้นที่เฉพาะ
กลุ่มส่งเสริมระบบการให้น้ำพืชและโรงเรือนเกษตร กองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร