ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แผ่นพับ เกษตรกรรมทางเลือก “ไร่นาสวนผสม”

เรียบเรียง : กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร