ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง เข้าทำลายในมะม่วงระยะติดผลอ่อน จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063968557948

การทำนาด้วย “เทคโนโลยี 4 ป. + 1 IPM” คือ เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อน ภายใต้แนวคิด “ทำนาลดโลกร้อน” ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) โดยส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาในที่ราบลุ่มภาคกลาง ผ่านเทคนิค 4 ป. และ 1 IPM ดังนี้

ทำการเกษตรในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดการพื้นที่ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนเมือง” เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง ในประเด็น “การปลูกผักสำหรับคนเมือง” นับเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตของคนในเมือง ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้จัดกิจกรรมผลิตสื่อรณรงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประเด็น “การปลูกผักสำหรับคนเมือง” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้รับรู้

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นเลิศทางด้านการเป็นคลังความรู้และการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาข้อมูล

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ที่ช่องค้นหาข้อมูล

เลื่อนไปทางซ้าย – ขวา เพื่ออ่านเรื่องถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร

คลังหนังสือออนไลน์

รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้และข้อมูลด้านการเกษตร ให้บริการในรูปแบบหนังสือ e-Book และไฟล์ PDF.

คลังหนังสือออนไลน์

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

ห้องสมุด (e-Library) สามารถสืบค้น/ยืม หนังสือ นิตยสาร และวารสารของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอกได้

เข้าสู่ระบบห้องสมุด

เรื่องนี้มีคำตอบ

รวมประเด็นคำถามสำคัญ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เกษตรกรควรรู้

เรื่องนี้มีคำตอบ

"เกษตรมาแล้ว"

คลิปวิดีโอสั้น เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านช่องทาง Tiktok "เกษตรมาแล้ว"

เข้าชม เกษตรมาแล้ว