ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและอาสาสมัครเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร