ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

การควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แนวคิดของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตรปีที่

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEการควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน้า 4 เกษตรต่างแดนคงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน (Durian leafhopper) วงจรชีวิต ลักษณะการทำลาย แนวทางการป้องกันกำจัด เขตกรรม วิธีกล ชีววิธี สารเคมี การใช้สารเคมี เช่น สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดกลุ่มเพลี้ยจักจั่น ได้แก่ การใช้สารเคมีกำจัดแมลงเพื่อแก้ไขปัญหาการดื้อยาของเพลี้ยจักจั่น ควรพ่นสารเคมีที่มีกลไกการออกฤทธิ์แตกต่างกันสลับกันตามวงจรชีวิตของแมลง สำหรับเพลี้ยจักจั่นมีวงจรชีวิตประมาณ 1 เดือน ดังนั้น ควรใช้สารที่มีกลไกเดียวกันไม่เกิน 1

คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ เนื่องจากช่วงนี้พบการระบาดของหนอนกระทู้หอม และหนอนกระทู้ผักเข้าทำลายมันสำปะหลังในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ยังพบหนอนกระทู้กล้าเข้าทำลายในข้าว และหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเข้าทำลายข้าวโพด ประกอบกับสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานาน และเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ดักแด้ที่พักตัวอยู่ในดินพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย (ผีเสื้อกลางคืน) และวางไข่ สภาพอากาศเช่นนี้ทำให้วงจรชีวิตหนอนสั้นลง ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและเข้าทำลายหลายชนิดพืช รูปร่างลักษณะ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด : fall armyworm (Spodoptera frugiperda (J.E.

เปิดรับสมัคร อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ปี 67 (รุ่น 2) ขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร (อกม./YSF/SF) เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า ในปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะได้ผลตอบแทนเร็ว เพียงระยะ 9-11 วัน ก็เริ่มเก็บผลผลิตได้ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถเพาะได้ทุกพื้นที่รูปแบบมีหลายรูปแบบ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำ เรียบเรียงโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร “หมอพืชชุมชน” ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ : 053-611044

ใบบัวบก

ใบบัวบก บัวบกมีสารสำคัญกรดมาเดคาสสิก (Madecassic acid) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) การปลูกปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน ใบบัวบกจะขยายพันธุ์โดยไหลและเมล็ด วิธีขยายจากไหลตัดไหลเป็นท่อน ๆ ไปเพาะในกระบะเพาะ 1-2 สัปดาห์ การดูแลรักษาบัวบกต้องการความชื้น แต่ไม่แฉะควรให้น้ำสม่ำเสมอ ควรระวังอย่าให้น้ำขัง จะเกิดโรคโคนเน่า การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกได้ประมาณ 60-90 วัน ใช้มีดตัดเหนือจากพื้นดินประมาณ

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “ผึ้ง” นักผสมเกสรตัวจิ๋ว

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “ผึ้ง” นักผสมเกสรตัวจิ๋ว

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “ผึ้ง” นักผสมเกสรตัวจิ๋ว เนื่องใน วันผึ้งโลก กันค่ะ “ผึ้ง” สร้างประโยชน์ทางการเกษตรอย่างมาก นอกจากจะช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืช เช่น เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ ส้ม มะพร้าว มะม่วงฯ แล้ว ยังเป็นแมลงเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้เกษตรกรไทยอีกด้วย เล่าง่ายๆ ได้ใจความกับ 5 เรื่องที่แนะนำด้านล่างเลยค่ะ 1.รู้เรื่องผึ้งและแมลงเศรษฐกิจของไทย คลิกอ่าน : https://bit.ly/3UO51xg 2.ชันโรง(ผึ้งจิ๋ว) นักผสมเกสรชั้นยอด ตัวช่วยสำคัญของเกษตรกร คลิกอ่าน : https://bit.ly/3OhC2Qy 3.ชี้เป้า 5 แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ คลิกอ่าน : https://bit.ly/3IsXRsN 4.การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ คลิกอ่าน : https://bit.ly/4blDg6e 5.ชี้เป้าแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรง คลิกอ่าน : https://bit.ly/3UWcLhI สามารถเข้าดูเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3dFZ7ZA

หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพแมลงเศรษฐกิจ

หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพแมลงเศรษฐกิจ

ฝึกอบรมอาชีพด้านแมลงเศรษฐกิจตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถคลิกลงทะเบียนอบรมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะคะ ***1 ท่าน สามารถเลือกลงทะเบียนได้มากกว่า 1 หลักสูตร และเลือกรูปแบบการอบรมได้เพียง 1 รูปแบบ (Online หรือ Onsite) เท่านั้น*** โดยมีแมลงเศรษฐกิจที่น่าสนใจ ดังนี้ 1. ชันโรง หลักสูตร “พื้นฐานการเลี้ยงผึ้งชันโรงแบบง่ายๆ ใครๆ ก็เลี้ยงได้” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSiNvOHhrZxHSMtYwx8c4p-jmAAY7CuuPRq1jSa4xvgREPzw/viewform?fbclid=IwAR1s2X6z_cIrSDbKcbxdQ8RqG38h3v5EiZ5wMdnJ3gMUNOB-u5Vt9W8zFtM 2. แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า หลักสูตร “การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผึ้ง” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PMzK46dHQdz4-zcRPF8ycrsXr-QDqZK6FhTQlo78_nb9QA/viewform?fbclid=IwAR3J9cpDxbLb5b9I11J52-S2SSVgtUzRvLdsUsLem6XS4XrkLYl3F0JbHQI 3. ครั่ง หลักสูตร “การเลี้ยงครั่งเบื้องต้น” https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0yJ8ZtBLwbN-F-5sJCQUpELjSh4hmmeMNj7Fi7T9zGP