ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รับสมัคร Young Smart Farmer ปี 2566 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถด้านการเกษตรทดแทนเกษตรกรผู้สูงอายุ และสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรรม

สนใจสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอสบปราบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

ตามรายละเอียดด้านล่าง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/kaset.sopprap