ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

เมื่อเกษตรกรทำการเพาะปลูก จำเป็นที่จะต้องเผชิญกับปัญหาศัตรูพืช ทั้งโรค และแมลง การใช้ชีวภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืชจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เกษตรกร มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และช่วยลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตรได้อีกด้วย ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้1. เชื้อราเมตาไรเซียม แอนนิโซพลิอีคลิกอ่าน : https://bit.ly/3RZOh5k 2. การใช้เชื้อจุลินทรีย์ (ชีวภัณฑ์) ในการควบคุมศัตรูพืชคลิกอ่าน : https://bit.ly/3kkeiKL 3. มาตรฐานชีวภัณฑ์ (ผลิตภัณฑ์ชีววิธี)

การควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ความหมายของการควบคุมภายใน การควบคุมภายใน (Internal Control) หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ แนวคิดของการควบคุมภายใน ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตรปีที่

วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 57 ฉบับที่ 316 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2567) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. สารบัญ/contents หน้า 2 Smart DOAEการควบคุมภายใน (Internal Control) เครื่องมือสำคัญในการกำกับดูแลการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ หน้า 4 เกษตรต่างแดนคงคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดรับสมัคร อบรมการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ ปี 67 (รุ่น 2) ขอเชิญชวนเกษตรกร ผู้นำเกษตรกร

อย่าหลงเชื่อ มิจฉาชีพ แอบอ้าง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร ไม่มีนโยบายในการโทรแจ้ง หรือไลน์หาเกษตรกรโดยตรง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

พืชในท้องถิ่นของหนู สารบัญ เรียบเรียงโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แนะนำหนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2568 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เห็นสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ

ต้นพันธุ์กล้วยนาก กล้วยหายาก ขยายพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นพันธุ์สะอาด ปลอดโรค ตรงตามสายพันธุ์ ต้นละ15บาท เท่านั้น

ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน โดยสามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร Online ด้วยตนเอง ผ่านช่องทาง ดังนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์

ปลูกผักฉบับมือใหม่ปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อย เพาะผักงอก 7 วันกินได้วัสดุอุปกรณ์ วิธีทำ ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ไม่ง้อดินวัสดุอุปกรณ์ วิธีทำ

ชวนอ่านเรื่องราวของ “มันสำปะหลัง” และ “ศัตรูของมันสำปะหลัง” เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดในหลายพื้นที่ เกษตรกรจึงจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 1.คำแนะนำการป้องกันกำจัด หนอนกระทู้…ในมันสำปะหลังคลิกอ่าน

ข่าวดี สำหรับเกษตรกรจังหวัดพิจิตร ‼️ อบรมฟรี ‼️ ฝึกปฏิบัติจริง กับเครื่องยนต์จริงๆ ‼️

ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังจากทำการเพาะปลูกพืชแล้ว 15 วัน หากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้น

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักกับ “คลินิกพืช” หน่วยบริการที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาศัตรูพืช และป้องกันกำจัดศัตรูพืชได้อย่างตรงจุด รวมถึงหมอพืชและหมอพืชชุมชน บุคคลที่จะช่วยวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช(เบื้องต้น) ให้แก่เกษตรกรได้

เชิญร่วมงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์และลดประชากรของแมลงวันผลไม้ “ดักล่อ” “ห่อผล” “หล่นเก็บ” วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอรับบริการชีวภัณฑ์ สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง ให้บริการชีวภัณฑ์แก่เกษตรกรที่ทำการเกษตร ซึ่งมีความต้องการใช้ชีวภัณฑ์เป็นจำนวนมาก หรือเป็นตัวอย่างในการนำไปทดลองใช้ สามารถติดต่อขอรับหัวเชื้อเพื่อนำไปผลิตขยายเองได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

TikTok เกษตรมาแล้ว เชิญชวนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ใช้แผ่นเสียง จากคลิป “เชิญชวนเกษตรกรเเจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร”ในการโพสต์ TikTok ของตนเอง

แนะนำนิตยสารใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5

เกษตรนครนายก ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ กิจกรรมภายในงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 0 3731 1289 ต่อ

ประเด็น “Q&A ไขข้อสงสัย การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร” ร่วมตอบคำถาม โดย รู้คำตอบพร้อมกันได้วันที่ 10

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ จัดทำโดย : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ภายในงานมีการออกบูธจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนทำความรู้จักเรื่องราวของ “เทคนิคการดูแลพืชผักช่วงฤดูฝน” ฤดูฝนมาเเล้ววว เกษตรกรที่ต้องการเพาะปลูกพืชผักในช่วงนี้ จำเป็นต้องเลือกชนิดผักให้เหมาะสมกับฤดู เช่น กวางตุ้ง

เปิดรับสมัครด่วน จำนวนจำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0 3959 7229ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสำนักงานเกษตรอำเภอแหลมงอบ

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดตราดโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ ” ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล” ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจอบรมโครงการพัฒนายกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจรลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร ท่านใดสนใจอบรม นำสำเนาบัตรประชาชนมาวันอบรมด้วยนะคะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  0 3959 7229

การอบรมอาชีพด้านแมลงเศรษฐกิจตามอัธยาศัย หลักสูตร “จิ้งหรีด กับแกล้มก็ดี มีรายได้เสริม สำหรับมือใหม่” ในรูปแบบ online

แนะนำหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5

TikTok “เกษตรมาแล้ว” สุดปัง!! คลิปเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ยอดรับชมมากกว่า 74,000 วิว กดถูกใจ

ตัวอย่างแบบคำร้องทะเบียนเกษตรกร (สำหรับครัวเรือนเกษตรกร) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ (ตามที่ตั้งแปลง)

เกษตรอุตรดิตถ์…ขอเชิญร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ในวันที่ 14 มิถุนายน

อุตรดิตถ์ดินแดนมะขามหวาน  ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นถิ่น ทำให้วิสาหกิจชุมกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ อำเภอฝากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ รังสรรค์มะขามหวานที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ได้มาตรฐาน GAP

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสินค้าเกษตร “พากิน พาเที่ยว @ลานคนเมือง” ภายในงานมีสินค้าเกษตรจำหน่าย อาทิเช่น

หน่อไม้ฝรั่งแดนอีสาน ณ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางความสำเร็จจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหน่อไม้ฝรั่งแปลงใหญ่ ที่สร้างฐานตลาดไปไกลยังไต้หวัน ด้วยประสิทธิภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน

๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

กรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน ตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2567 ตามชนิดพืชและพื้นที่

ขอเชิญชวนเกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาสและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมาตรการในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2567 ประกาศให้วันเก็บเกี่ยวทุเรียน “พันธุ์หมอนทอง” วันที่

แนะนำนิตยสารใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5

เกษตรกาญจน์….กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ปี 2567 โดยได้กำหนดค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ไว้ ดังนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ทุเรียน

แนะนำหนังสือใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567 สามารถเข้ามารับบริการการอ่านได้ที่ ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ ชั้น 5

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรม“ โครงการพัฒนาและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ” ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

เตือนเฝ้าระวังศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 จัดทำโดย : กลุ่มพยากรณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืช กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร

ถึงเวลาอารักขาพืช เฝ้าระวังโรคและแมลงศัตรูพืชสำคัญช่วงระยะการเติบโตตลอดเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2567 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

แนะนำริชเมนูใหม่ใน Line เกษตรมาแล้วมัดรวมชุดข้อมูล และองค์ความรู้ที่น่าสนใจ อัปเดทเนื้อหาใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ Line “เกษตรมาแล้ว”

เรื่องเล่าเช้าวันจันทร์ ชวนอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ “ทุเรียน” ผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญของไทย กับ 4 เนื้อหา ที่เล่าแบบเข้าใจง่าย

ยอดผู้ติดตาม ทะลุ 1,000 Followers แล้วจ้าTikTok “เกษตรมาแล้ว” แพลตฟอร์มที่ เเชร์ข้อมูล/ข่าวสาร