ดาวน์โหลด PDF.

แผ่นพับที่ 4/2561 เรื่อง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร