ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

พัฒนาระบบสารสนเทศ การยื่นขอรับรองการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน Pre-GAP Online และ Pre-GAP ยกระดับการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เรียบเรียง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

กรมส่งเสริมการเกษตรบูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง สู่การบริหารจัดการสินค้าข้าวครบวงจร เรียบเรียง : สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำหนาว ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เรียบเรียง : กลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กองพัฒนาเกษตรกร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร “ปลูกข้าวเป็นยา ทำนาอินทรีย์เป็นเนื้อ สร้างสมดุลสิ่งแวดล้อม” ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. ที่มา : วารสารส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 56 ฉบับที่ 311 กรกฎาคม-สิงหาคม 2566

หนอนกออ้อย

หนอนกออ้อย จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท https://www.facebook.com/DoaeChainat หนอนกออ้อย ศัตรูสำคัญที่เข้าทำลายอ้อย 3 ชนิด หนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีขาว หนอนกอสีชมพู ลักษณะการเข้าทำลาย▪ ระยะอ้อยแตกกอ (อ้อยอายุ 1-4 เดือน) จะพบหนอนกอทำลายทั้งในอ้อยปลูกและอ้อยตอ หากอ้อยแสดงอาการยอดเหี่ยว จำนวน 1-2

มาตรฐานชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063968557948 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. วิธีตรวจสอบเชื้อราที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช เบื้องต้น ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย และเชื้อราเมตาไรเซียม 1. การตรวจสอบเชื้อเบื้องต้น (ตรวจทั่วไปด้วยตาเปล่า) 2. การตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ 3. ภาชนะบรรจุภัณฑ์ (ดูลักษณะบรรจุภัณฑ์ด้วยตาเปล่า) ที่มา

ระวัง โรคแคงเกอร์ “พืชตระกูลส้ม!! สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง เตือนเกษตรกรปลูกพืชตระกูลส้ม เช่น ส้มโอ ส้มเขียวหวานมะนาว และมะกรูด)ให้ระวังโรคแคงเคอร์ (เชื้อแบคทีเรีย Xanthomonasaxonopodis pv. citri) ระบาดเข้าทำลายโดยอาการบนใบเริ่มแรกเป็นจุดฉ่ำน้ำ ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้น เห็นเป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อน ลักษณะฟูคล้ายฟองน้ำ จากนั้นแผลจะเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อแข็งสีน้ำตาลเข้ม ตรงกลางแผลยุบตัว

การส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจุบันการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนมีความท้าทายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ภายในประเทศและระบบเศรษฐกิจโลก วิสาหกิจชุมชนจึงต้องมีการปรับตัวในการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าสูงโดยสัมพันธ์กับแนวทาง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุม การทําเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมีความเป็นเลิศทางด้านการเป็นคลังความรู้และการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรและอื่นๆ ที่ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค้นหาข้อมูล

กรอกข้อมูลที่ต้องการค้นหา ที่ช่องค้นหาข้อมูล

เลื่อนไปทางซ้าย – ขวา เพื่ออ่านเรื่องถัดไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร

คลังหนังสือออนไลน์

รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้และข้อมูลด้านการเกษตร ให้บริการในรูปแบบหนังสือ e-Book และไฟล์ PDF.

คลังหนังสือออนไลน์

ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร

ห้องสมุด (e-Library) สามารถสืบค้น/ยืม หนังสือ นิตยสาร และวารสารของกรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานภายนอกได้

เข้าสู่ระบบห้องสมุด

เรื่องนี้มีคำตอบ

รวมประเด็นคำถามสำคัญ งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่เกษตรกรควรรู้

เรื่องนี้มีคำตอบ

"เกษตรมาแล้ว"

คลิปวิดีโอสั้น เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านช่องทาง Tiktok "เกษตรมาแล้ว"

เข้าชม เกษตรมาแล้ว

Do it From Home DOAE : การผลิตขยายแมลงหางหนีบ จัดทำโดย

Do it From Home DOAE : การเพาะเมล็ดอะโวคาโด จัดทำโดย

สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 41/2563 เพลี้ยไก่แจ้ (Durian psyllid)

Do it From Home DOAE : สารสกัดสะเดาควบคุมแมลงศัตรูพืช จัดทำโดย

เกษตรปทุมแนะนำการดูแลต้นไม้หน้าฝน ที่มา : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี

Do it From Home : ทำปุ๋ยอินทรีย์เคมีคุณภาพสูงไว้ใช้ในนาข้าว จัดทำโดย สำนักงานเกษตรคำเขื่อนแก้ว