เดือนพฤษภาคม 2559           มหัศจรรย์พรรณบัว

เดือนมิถุนายน 2559               พลังงานเพื่อชีวิต

เดือนกรกฎาคม 2559            ไผ่พาเพลิน

เดือนสิงหาคม 2559               มะพร้าว 360 องศา

เดือนกันยายน 2559               ผ่าเปลือกสับปะรด ผลไม้ร้อยตา